Skúšky odbornej spôsobilosti - RÚVZ | Humenné

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Skúšky odbornej spôsobilosti

O nás > Odborná spôsobilosť osôbTermín skúšok odbornej spôsobilosti:


21. september 2023 od 8:00 hod.


Miesto:


Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom, Ul. 26. novembra č. 1507/2, Humenné


Žiadosť o vykonanie skúšky podáva žiadateľ o overenie odbornej spôsobilosti písomne alebo v elektronickej podobe.


VZOR- Žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti (preskúšanie)
Študijný materiál SJ
Študijný materiál UA


Príloha č. 1 k vyhláške č. 209/2014 Z. z.


ROZSAH POŽADOVANÝCH VEDOMOSTÍ NA VYDÁVANIE OSVEDČENIA O ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI, ROZSAH ODBORNEJ PRÍPRAVY A ROZSAH AKTUALIZAČNEJ ODBORNEJ PRÍPRAVY
V. Rozsah požadovaných vedomostí pre skúšky na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe a úprave pitnej vody a pri obsluhe vodovodných zariadení pitnej vody


a) právne predpisy upravujúce ochranu verejného zdravia pri výrobe a úprave pitnej vody a pri obsluhe vodovodných zariadení pitnej vody,
b) požiadavky na zdravotnú bezpečnosť pitnej vody,
c) povinnosti dodávateľov pitnej vody pri výrobe a úprave pitnej vody,
d) princípy a procesy úpravy pitnej vody,
e) zdravotné riziká pri používaní pitnej vody, ktorá nie je zdravotne bezpečná,
f) opatrenia na predchádzanie vzniku a šírenia infekčných ochorení prenosných pitnou vodou v pôsobnosti dodávateľov pitnej vody.


VI. Rozsah požadovaných vedomostí pre skúšky na epidemiologicky závažné činnosti v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo


a) právne predpisy upravujúce ochranu verejného zdravia pri poskytovaní služieb v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo,
b) povinnosti pri prevádzkovaní zariadení starostlivosti o ľudské telo,
c) hygienické požiadavky na zariaďovanie, vybavenie a prevádzku zariadení starostlivosti o ľudské telo,
d) zdravotné riziká pri poskytovaní služieb v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo,
e) základné protiepidemické postupy a dekontaminácia,
f) náležitosti prevádzkového poriadku zariadenia, v ktorom sa vykonávajú epidemiologicky závažné činnosti,
g) kontraindikácie jednotlivých druhov poskytovaných služieb,
h) zásady prvej pomoci pri poranení,
i) požiadavky na ochranu zdravia nefajčiarov v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo.


VII. Rozsah požadovaných vedomostí pre skúšky na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov

a) povinnosti pri prevádzkovaní zariadenia spoločného stravovania a požiadavky na zariadenia spoločného stravovania,
b) povinnosti pri výrobe, preprave, skladovaní, predaji a ostatnej manipulácii s potravinami podľa právnych predpisov o potravinách súvisiacich s danou činnosťou,
c) opatrenia na predchádzanie prenosným ochoreniam,
d) základné protiepidemické postupy a dekontaminácia.


VIII. Rozsah požadovaných vedomostí pre skúšky na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe kozmetických výrobkov

a) správna výrobná prax pri výrobe kozmetických výrobkov,
b) povinnosti pri výrobe kozmetických výrobkov,
c) opatrenia na predchádzanie prenosným ochoreniam,
d) základné protiepidemické postupy a dekontaminácia.Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky