RÚVZ so sídlom v Humennom - RÚVZ | Humenné

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

RÚVZ so sídlom v Humennom


RÚVZ so sídlom v Humennom


    Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom (ďalej len RÚVZ so sídlom v Humennom) bol zriadený ako orgán štátnej správy na úseku ochrany zdravia ľudí zákonom NR SR č. 578/2003 Z. z., ktorým sa menil a dopĺňal zákon NR SR č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov s účinnosťou odo dňa  1. 1. 2004.


    RÚVZ so sídlom v Humennom je  podľa § 3 ods. 1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1 bod 30. zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších orgánom verejného zdravotníctva s  pôsobnosťou pre územný obvod okresov Humenné,  Medzilaborce a Snina.

Zriaďovateľom RÚVZ so sídlom v Humennom je Ministerstvo zdravotníctva  SR.

Právne postavenie RÚVZ so sídlom v Humennom

štátna rozpočtová organizácia
má právnu subjektivitu, v právnych vzťahoch vystupuje vo svojom mene a má zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov
je finančnými vzťahmi zapojený na rozpočet Ministerstva zdravotníctva SR.
Vedenie

    RÚVZ so sídlom v Humennom riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik - vedúci služobného úradu, ktorého vymenúva a odvoláva so súhlasom ministra zdravotníctva hlavný hygienik  SR.

Predmet činnosti

    RÚVZ so sídlom v Humennom vo svojej pôsobnosti :

a) v súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zák.č. 355/2007 Z.z.) :

 • zúčastňuje sa na riešení národných a medzinárodných programov významných pre verejné zdravie a vykonáva vedecký výskum v tejto oblasti,

 • riadi, usmerňuje a kontroluje epidemiologickú bdelosť prenosných ochorení a plnenie imunizačného programu,

 • vykonáva hodnotenie dopadov na verejné zdravie na regionálnej úrovni a na lokálnej úrovni,

 • plní špecializované úlohy verejného zdravotníctva podľa § 11,

 • nariaďuje opatrenia na predchádzanie ochoreniam podľa § 12 a opatrenia pri ohrození verejného zdravia podľa § 48 ods. 3,

 • vydáva záväzné stanoviská a rozhoduje o návrhoch podľa § 13,

 • zriaďuje komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti, vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti a vedie register odborne spôsobilých osôb na epidemiologicky závažné činnosti uvedené v § 15 ods. 2,

 • povoľuje a zrušuje ním povolené výnimky, ak to ustanovuje tento zákon,

 • vykonáva štátny zdravotný dozor, vydáva pokyny a ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených pri výkone štátneho zdravotného dozoru podľa § 54 a  55,

 • prejednáva priestupky a iné správne delikty, ukladá pokuty a povinnosť nahradiť náklady podľa § 56 až 58, na úseku verejného zdravotníctva,

 • vedie register rizikových prác  (§ 31 ods. 6),

 • zabezpečuje sprístupnenie informácií o kvalite vody na kúpanie počas kúpacej sezóny;


b) v súlade s §10 zák. č. 355/2007 Z.z.  plní úlohy na úseku prevencie ochorení a iných porúch  zdravia,
c) v súlade s §11 zák. č. 355/2007 Z.z. vykonáva špecializované úlohy verejného zdravotníctva,
d) v súlade s § 23 ods. 2, 5 zákona NR SR č.  152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov vykonáva úradnú kontrolu potravín nad:

 • epidemiologicky rizikovými činnosťami výroby, manipuláciou a umiestňovaní na trh, ak ide o potraviny určené na osobitné výživové účely, ako aj o detskú výživu, dojčenskú výživu, lahôdky, cukrárske výrobky, zmrzlinu a vodu,

 • výrobou nových potravín, manipuláciou s nimi a ich umiestňovaním na trh,

 • umiestňovaním na trh z hľadiska zdravotnej neškodnosti,

 • potravinami a tabakovými výrobkami pri poskytovaní služieb spoločného stravovania,

 • a ukladá opatrenia a pokuty a prerokúva priestupky, ktoré sa zistia pri výkone úradnej kontroly.


Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky