Prístup k informáciam - RÚVZ | Humenné

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Prístup k informáciam


PRÍSTUP K INFORMÁCIÁM
NA RÚVZ SO SÍDLOM V HUMENNOM


     Zamestnanci RÚVZ so sídlom v Humennom poskytujú informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z.  o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  Miesto, kde možno získať informácie
- na jednotlivých oddeleniach úradu podľa zamerania činnosti oddelenia a podľa druhu poskytovanej informácie

  Čas získania informácií
- pracovných dňoch od 8,00 hod. do 15,00 hod.

  Spôsob, akým možno získať informácie
- informácie možno získať ústne, nahliadnutím do spisu vrátane možnosti vyhotoviť si odpis alebo výpis, odkopírovanie informácií, telefonicky, faxom, poštou, elektronickou poštou,
- žiadosti, návrhy, podnety, sťažnosti alebo iné podanie urobené v písomnej podobe možno  podať v podateľni

Postup pri vybavovaní žiadostí

- zo žiadosti musí byť zrejmé, komu je určená, kto ju podáva, ktorých informácií sa týka a aký spôsob sprístupnenia informácie žiadateľ navrhuje,
- ak žiadosť nemá predpísané náležitosti,  príslušné oddelenie bezodkladne vyzve  žiadateľa, aby žiadosť doplnil najneskôr v lehote 10 dní (táto lehota nesmie byť kratšia ako 7 dní),  ak sa tak nestane, žiadosť sa odloží,
- ak úrad nedisponuje požadovanými informáciami a ak má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť do 5 dní osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícii a oznámi postúpenie žiadateľovi, inak  príslušné  oddelenie žiadosť odmietne rozhodnutím,
- žiadosť sa vybaví bezodkladne,  najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti alebo odo dňa odstránenia jej nedostatkov, ak zo závažných dôvodov nie je možné dodržať uvedenú lehotu, môže sa táto lehota predĺžiť, najviac však o 8 pracovných dní, predĺženie lehoty sa žiadateľovi oznámi  pred uplynutím osemdňovej lehoty,
- ak sa poskytne žiadateľovi požadovaná informácia, rozhodnutie o tom sa urobí zápisom v spise, proti takémuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok,
- ak sa žiadosti nevyhovie, hoci len sčasti, vydá sa o tom v zákonom stanovenej lehote písomné rozhodnutie, rozhodnutie sa nevydá, ak bola  žiadosť odložená,
- opravným prostriedkom vo veci rozhodnutia o poskytnutí informácie je odvolanie,
odvolanie proti rozhodnutiu o odmietnutí požadovanej informácie možno podať v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti,
- odvolanie musí mať písomnú formu, resp. musí byť nadiktované do zápisnice a podáva sa na úrade; o odvolaní rozhoduje Úrad verejného zdravotníctva SR so sídlom v Bratislave,
v prípade, že sa v určenej lehote informácia nesprístupní a nevydá sa rozhodnutie, predpokladá sa, že sa vydalo rozhodnutie o odmietnutí sprístupnenia informácie; za deň doručenia rozhodnutia sa považuje tretí deň od uplynutia lehoty na vybavenie žiadosti.

Sadzobník
úhrad materiálových nákladov za sprístupnenie informácií
vydaný RÚVZ so sídlom v Humennom dňa 28.9.2016
účinný dňom 1.10.2016
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky