Preventívne prac.lekárstvo - RÚVZ | Humenné

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Preventívne prac.lekárstvo

Oddelenia

Preventívne pracovné lekárstvo
oddelenie preventívneho pracovného lekárstva


Náplňou práce PPL na regionálnych úradoch verejného zdravotníctva je:

 • sleduje biopozitívne vplyvy faktorov pracovného prostredia na zdravie zamestnancov,

 • sleduje podmienky práce vybraných skupín obyvateľstva,

 • navrhuje opatrenia na optimalizáciu pracovných podmienok,

 • identifikuje na pracoviskách zdraviu škodlivé faktory práce a pracovného prostredia,

 • vykonáva štátny zdravotný dozor,

 • pripravuje podklady pre posudkovú činnosť na zavádzanie nových technologických a pracovných postupov na uvedenie stavieb do užívania, priestorov do prevádzky, na nakladanie s nebezpečnými odpadmi,

 • rozhoduje o rizikových prácach,

 • posudzuje možnosti zriaďovania chránených pracovísk a dielní,

 • pripravuje podklady a programy efektívnej ochrany zdravia zamestnancov,

 • odborne usmerňuje fyzické i právnické osoby pri vytváraní pracovných podmienok na pozitívny rozvoj zdravia zamestnancov,

 • kontroluje dodržiavanie právnych predpisov týkajúcich sa ochrany zdravia ľudí v pracovnom procese,

 • posudzuje podmienky práce a záťaže faktormi pracovného prostredia na zdravie zamestnancov,

 • zabezpečuje odbery vôd a biologického materiálu,,

 • vykonáva prešetrovanie na podozrenie na choroby z povolania a iné poškodenia zdravia z práce,

 • posudzuje projekty z hľadiska ochrany zdravia zamestnancov pred faktormi pracovného  prostredia  /hluk, vibrácie,  chemické faktory, karcinogénne a mutagénne faktory, alergény, biologické faktory, faktory spôsobujúce vznik profesionálnych kožných ochorení, psychická a fyzická pracovná záťaž, záťaž teplom a chladom/

 • poskytuje poradenstvo a konzultácie v oblasti zabezpečenia preventívnej zdravotnej starostlivosti, a to najmä v súvislosti s rizikovými prácami,

 • kontroluje činnosť pracovnej zdravotnej služby,

 • vykonáva expertíznu, dozornú, konzultačnú a metodickú činnosť

Informácia

Ing. Vladimír Dzan
vedúci oddelenia

Mgr. Veronika Dunajová
Mgr. Michaela Feciškaninová
Bc. Lucia Grecová
Mgr. Dominika Onderčinová - MD
PhDr. Jana Romanová
Božena Šeňová • kontrolovať dodržiavanie legislatívnych úprav na ochranu zdravia človeka pri práci,

 • využívať represívne opatrenia pri zistení situácií ohrozujúcich zdravie a pri neplnení opatrení uložených pri výkone štátneho zdravotného dozoru,

 • vykonávať konzultačnú a expertíznu činnosť pre zdravotnícke i nezdravotnícke organizácie za účelom presadzovania a realizácie opatrení primárnej prevencie najmä pri:


        1. výstavbe a rekonštrukcii výrobných objektov,
        2. vývoji, výrobe a dovoze nových strojov, technológií, zariadení, materiálov,
        3. zabezpečovaní komplexnej starostlivosti o zdravie pracovníkov.

Preventívne pracovné lekárstvo je nadstavbový medicínsky odbor, ktorý sa zaoberá:


 • sledovaním a hodnotením vzťahov medzi prácou, pracovným prostredím, podmienkami práce a zdravím (telesnou, duševnou a sociálnou pohodou),

 • usmerňovaním celospoločenskej a zdravotníckej prevencie ochorení a poškodení zdravia v súvislosti s výkonom práce, so zohľadnením a skúmaním aj mimopracovných vplyvov ovplyvňovanie rozvoja a podpory zdravia pracovníkov,

 • výkonom štátneho zdravotného dozoru nad ochranou zdravia pri práci.


DOKUMENTY na stiahnutie
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky