Konzultácie - RÚVZ | Humenné

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Konzultácie

 


Konzultácie

 

RÚVZ so sídlom v Humennom poskytuje konzultácie v pracovných dňoch v čase od 8,30 do 12,00 a od 13,00 do 15,00. Presný termín a čas konzultácie je potrebné dohodnúť s odbornými zamestnancami úradu.
Konzultácie sú poskytované v sídle úradu na Ul. 26. novembra č. 1507/2 v Humennom jednotlivými oddeleniami, podľa problematiky konzultovanej činnosti. Rozsah činnosti jednotlivých oddelení je uvedený v priečinku "ODDELENIA" tejto web stránky.

Úhrada za konzultácie sa určuje na základe dohody v zmysle Sadzobníka úhrad za poskytovanie odborných služieb v znení dodatku účinného odo dňa 1.4.2015.


Kontakty na jednotlivé oddelenia:

Oddelenie hygieny životného prostredia
č. tel.:  057/775 50 45; e-mail: hn.hzp@uvzsr.sk

Oddelenie hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov
č. tel.: 057/775 27 94; e-mail: hn.hv@uvzsr.sk

Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva
č. tel.: 057/775 27 94; e-mail: hn.ppl@uvzsr.sk

Oddelenie hygieny detí a mládeže
č. tel.: 057/775 27 94; e-mail: hn.hdm@uvzsr.sk

Oddelenie epidemiológie a podpory zdravia a výchovy k zdraviu
č. tel.: 057/775 26 07; e-mail: hn.epi@uvzsr.sk


Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky