Kamerový systém - RÚVZ | Humenné

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Kamerový systém

Kamerový systém:
Informovanie dotknutých osôb o spracúvaní osobných údajov.


Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom, 26. novembra 2/1507, 066 18 Humenné, je prevádzkovateľom kamerového systému, ktorý je realizovaný záznamovým zariadením a 4ks videokamerami na obvode budovy, snímajúcimi priestor prístupný verejnosti - exteriér budovy.

V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie číslo 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (ďalej: "Nariadenie GDPR") je vyhotovovanie videozáznamov považované za spracúvanie osobných údajov, ktorého právnym základom je oprávnený záujem prevádzkovateľa a účelom je ochrana jeho majetku, predchádzanie a odhaľovanie vandalizmu a trestnej činnosti.

Videozáznamy získané kamerovým systémom sú uchovávané na elektronickom záznamovom zariadení maximálne počas doby 14 dní od ich vyhotovenia.

Videozáznamy nie sú zverejňované, sprístupňované alebo poskytované iným subjektom, s výnimkou prípadov zbavenia mlčanlivosti podľa § 79 ods. 3. zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej: "zákon o ochrane osobných údajov")


Práva dotknutých osôb:

Dotknuté osoby majú právo požadovať prístup k svojim osobným údajom a podať námietku voči ich spracúvaniu. V prípade porušenia Nariadenia GDPR alebo zákona o ochrane osobných údajov majú právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom poveril v súlade s nariadením GDPR osobu zodpovednú za dohľad nad spracúvaním osobných údajov: KOLKA s.r.o., Okružná 11/13, Veľké Ripňany časť Behynce, 956 07 Veľké Ripňany, zastúpená: Ing. Ivan Kolka, konateľ, e-mail: zodpovedna.osoba.ruvzhn@uvzsr.sk.


Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky