Hygiena život.prostredia a zdravia - RÚVZ | Humenné

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Hygiena život.prostredia a zdravia

Oddelenia

Hygiena životného prostredia a zdravia
oddelenie hygieny životného prostredia a zdravia


  • zabezpečuje kontrolu dodržiavania prípustných limitov jednotlivých faktorov v životnom prostredí z aspektu ich možného vplyvu na zdravie,

  • zabezpečuje kontrolu zásobovania obyvateľstva nezávadnou pitnou vodou,

  • podieľa sa na príprave podkladov v procese územného plánovania a uvádzania objektov do prevádzky,

  • vykonáva štátny zdravotný dozor,

  • vykonáva kontrolnú činnosť pri poskytovaní zdravotníckych, sociálnych, osobných, telovýchovno - športových, rekreačných a ubytovacích služieb,

  • zabezpečuje kontrolu kvality vody na kúpanie a sprístupnenie informácií o výsledkoch,

  • zameriava sa na prevenciu chorôb súvisiacich s výskytom bionegatívnych faktorov v životnom prostredí,

  • vykonáva expertíznu, dozornú, konzultačnú a metodickú činnosť;


Informácia

Ing. Peter Čurlej
vedúci oddelenia

Mgr. Ivana Durkoš Kočanová
Františka Gasparová
Alena Nemcová
Alexandra Gonosová

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky