Hygiena výživy, BP a KV - RÚVZ | Humenné

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Hygiena výživy, BP a KV

Oddelenia

Hygiena výživy
oddelenie hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov


  • sleduje výživu populácie so zameraním na prevenciu chorôb z nesprávnej výživy,

  • navrhuje opatrenia na nápravu nesprávnej výživy,

  • podieľa sa na stanovení zásad zdravej výživy obyvateľstva,

  • stanovuje zásady na zabezpečenie hygienickej akosti požívatín a kontroluje ich dodržiavanie,

  • vykonáva štátny zdravotný dozor,

  • vykonáva úradnú kontrolu potravín,

  • určuje základné hygienické požiadavky na výrobu, dovoz a distribúciu požívatín,

  • vykonáva expertíznu a metodickú činnosť pri usmerňovaní zdravej výživy obyvateľstva;

Informácia

MVDr. Martin Makara
vedúci oddelenia

Ľubica Hromádková
MVDr. Beáta Mikerová
MVDr. Miriam Gulyásová
MVDr. Zuzana Hudáková
MVDr. Viktória Havrilková
Mgr. Anna Bučková

 
Právoplatné rozhodnutia podľa zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.


--- AKTUALIZOVANÉ dňa 23.4.2020 ---

 
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky