Epidemiológia a výchova k zdraviu - RÚVZ | Humenné

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Epidemiológia a výchova k zdraviu

Oddelenia > EPIaPZaVkZ


Oddelenie epidemiológie a podpory zdravia a výchovy k zdraviu


 • sleduje, resp. monitoruje výskyt infekčných chorôb,

 • analyzuje epidemiologickú situáciu,

 • analyzuje faktory ovplyvňujúce vznik, priebeh a následky infekčných chorôb,

 • vykonáva surveillance vybraných nákaz,

 • plánuje, vypracováva, organizuje, riadi a koordinuje represívne protiepidemické opatrenia,

 • sleduje a kontroluje účinnosť preventívnych a represívnych protiepidemických opatrení,

Informácia

Mgr. Lenka Lesňáková
vedúca oddelenia - odborný radca

Milena Seničová
Michaela Gerbocová Rokytková
Mgr. Alena Babjaková

 • realizuje transverzálne a longitunálne štúdie s cieľom hodnotiť vývoj epidemiologickej situácie,

 • hodnotí, kontroluje a zúčastňuje sa na opatreniach zameraných na prerušenie cesty prenosu pôvodcu nákazy,

 • vykonáva štátny zdravotný dozor,

 • hodnotí imunitný stav obyvateľstva na základe kontrol očkovania, resp. imunologických prehľadov,

 • vykonáva konzultačnú činnosť na úseku boja proti nozokomiálnym nákazám,

 • realizuje odporúčania Svetovej zdravotníckej organizácie v epidemiologickom dohľade a v činnostiach zameraných na kontrolu osôb,
 • aktívne usmerňuje a kontroluje zdravotné  riziká prenosných ochorení,

 • vykonávanie konzultatívnej činnosti pre zamestnancov rezortu zdravotníctva a podľa požiadavky aj pre zamestnancov iných rezortov,

 • podieľa sa na epidemiologickom výskume,

 • zabezpečuje kontrolu hygienicko-epidemiologického režimu a úroveň dekontaminácie  v zdravotníckych zriadeniach,

 • zabezpečuje testovanie techniky,

 • zabezpečuje kontrolu účinnosti dezinfekčných prostriedkov používaných v zdravotníckych zariadeniach,

 • v rámci preventívnych opatrení vykonáva odber sterov z vonkajšieho prostredia a sterilného materiálu v lôžkovej i v ambulantnej časti

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky